¨
Hradisko u Bosonoh

Gájatrí mantra.Pro Vás, kteří chcete mít mantru, je tu Gájatrí.

Toto je univerzální mantra všech Indů, tedy i nás sympatizujících a přátel s odvěkou Indií. Tato mantra může předcházet řádné zaasvěcení do guru mantry obdržené od Mistra Mahéšvaránandy. Zde se dočtete o dobrodiních Gájatrí mantry, tak jak je sepsal Mistr Šivánanda v knize Mantra jóga. Doporučuji Vám uvedené řádky promeditovat a podle poznání se zachovat. Požehnaná je Gájatri. Kéž dobrodiní Gájatri mantry poznáte sami na sobě. Já si Gájatrí mantru rád zpívám. Pokud se Vám tato mantra zalíbí, můžete začít s jejím opakováním.

Gájatrí bohyně

GÁJATRÍ MANTRA
ÓM BHÚR BHÚVAH SVAHA -
TAT SAVITUR VARÉNJAM -
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI -
DHIJÓ JÓNA PRAČODAJÁT.

Óm - symbol parabrahma, Nejvyššího
Bhú - bhú lóka, fyzická úroveň
Bhúvah - antarikša lóka, astrální úroveň
Svaha - svarga lóka, nebeská úroveň
Tat - To, paramtmá, Bůh čili Brahma
Savitur - Íšvara čili Stvořitel
Varénjam - vhodný, přiměřený, aby byl uctíván nebo vzýván
Bhargó - odstraňovatel hříchu a nevědomosti, dárce slávy a lesku
Dévasja - skvoucí (džňána svarúpa), zářící
Dhímahi - meditujeme
Dhijó - buddhi, rozum, chápání
Jó - který, kdo
Na - naše
Pračódaját - osvítit, vésti, povzbuzovat

Meditujme o slávě Pána, který stvořil tento vesmír, který je hoden uctívání, který je vtělením vědění a světla, který odstraňuje naše hříchy a nevědomost - kéž osvítí náš rozum.
Co je to osvícení? Máte déhátma buddhi, tj. intelekt který způsobuje, že se ztotožňujete se svým tělem, že máte omylem tělo za duši - nuže modlíte se k požehnané Matce véd, tj. Gájatrí, aby vám udělila šuddha satva buddhi, tj. čistý sattvický intelekt, který vám pomůže uskutečnit Aham brahma asmi - Já jsem brahma - to je ádvaitický význam Gájatrí - pokročilí žáci mohou přimout tento význam: Já jsem to nejvyšší Světlo světel, které dává světlo buddhi čili intelektu.
V Gájatrí mantře je 9 jmen, totiž 1. Om, 2. Bhúr, 3. Bvúvah, 4. Svah, 5. Tat, 6. Savitur, 7. Varénjam, 8. Bhargah, 9. Dévasja.
Těmito devíti jmény je Pán veleben. Dhímahi znamená uctívání nebo meditaci o Pánu. Dhijó jó na pračódaját je modlitba.
V mantře je pět zastávek - nebo rozdělovacích znamének, totíž za Óm je první, za Bhúr Bhúvah svah je druhé, za Tat Savitur varénjam třetí, za Bhargó dévasja dhímahi čtvrté, za dhijó jó nah pračódaját je páté. Při zpívání nebo při džapě této mantry musíte učinit u každého znaménka malou přestávku.
Savitar je ochranné božstvo Gájatrí mantry. Oheň (Agni) jsou ústa, Višvámitra je rši a Gájatrí je metrum. Tato mantra se recituje při obřadu navlékání posvátné brahmánské šňůry, při cvičení pránájámy a džapy atd. Co je Gájatrí, to je sandhja, tj. náboženský obřad očišťování, konaný ráno, v poledne a večer. Modlitba, sandhja a Gájatrí jsou totožné. Kdo medituje o Gájatrí, medituje o Pánu Višnuovi, nejvyšším Pánu vesmíru.
Každý může opakovat Gájatri mantru mentálně, ve všech stavech, i když leží, sedí, chodí atd. Není dopuštěním se hříchu anebo opomenutím něčeho při této džapě. Každý má provádět sandhjávandanu - obřad očišťování s touto Gájatrí mantrou třikrát denně, tj. ráno, v poledne a večer. Jediná Gájatrí může být předepsána obecně všem Indům.
Pán nařizuje ve védách - nechť je jedna mantra společná pro všechny, tj. samanó mantraha. Tudíž Gájatri by měla být tou jedinou mantrou pro všechny Indy. Tajná nauka upanišád je esencí čtyř véd, zatímco Gájatrí se třemi vjáhrti tj. svatými slabikami Bhúh Bhúvah Svaha je esencí upanišád. Je pravým brahmánem, kdo zná a rozumí Gájatrí tímto způsobem. Bez tohoto vědění je šúdrou, tj. členem nejnižší kasty ten, který ji pozná, třebaže může být velmi zběhlý ve čtyřech védách.

DOBRODINÍ GAJÁTRÍ DŽAPY
Gájatrí je matkou véd a ničitelkou hříchů - nic neočišťuje na zemi i na nebi než Gájatrí. Džapa Gájatrí nese totéž ovoce jako recitace všech čtyř véd dohromady i s angami, tj. odvětvími. Tato jediná mantra opakovaná třikrát denně, přináší veliké dobro (kaljana) a osvobození (mókšu). Je to nejvyšší mantra véd - ničí hříchy, dává skvělé zdraví, krásu, sílu, živost a magnetickou auru v obličeji, tj. brahmickou zář.
Gájatrí ničí tři druhy tapa, tj. bolestí a uděluje čtyři druhy purušartha, lidského úsilí totiž: dharmu (spravedlnost), arthu (bohatství), kámu (žádanou věc) a mókšu (osvobození). Ničí tři granthi, tj. uzle nevědomosti - avidju - nevědomost, kámu - chtivost a karmán - konání. Gájatrí čistí mysl, uděluje upásakovi (uctívateli) ašta siddhi, tj. osmero sil. Gájatrí činí člověka mocným a inteligentním, eventuálně dá osvobození od koloběhu zrození a smrti.
Opakování čili džapa Gájatrí přivodí daršana, tj. zjevení a konečně vede k zažití advaitického brahma čili k jednotě vědomí tanmajata, tj. stavu pohlcení Bohem tallínata, tadrúpata a tadákarata. Žák, který zpočátku Gájatrí prosil o Světlo, poznává nyní s překvapující radostí: Já jsem Světlo světel, které osvěcuje buddhi.
Kéž nám Gájatrí, požehnaná matka véd, dá pravé porozumění, čistý intelekt, správné chování a správné myšlení, kéž nás vede ve všem našem chování, kéž nás osvobodí od sansárického kola zrození a smrti. Sláva Gájatrí, Stvořitelce, Pramáti vesmíru.

SLÁVA GAJÁTRÍ
Brahma vydojil z vemen tří véd písmeno A, písmeno U a písmeno M, vytvořil jejich spojením třípísmennou slabiku dohromady se třemi tajemnými vztahy bhúr, bhúvah, svah čili země, obloha, nebesa.
Ze tří véd dále Pán stvoření, nepochopitelně vznešený, postupně vydojil tři verše časomíry - stopy - onoho nevýslovného textu, který počíná slovem Tat a nazval ho Savítrí čili Gájatrí.
Člověk dvakrát zrozený, který jsa odloučen od davu, zopakuje tisíckrát ony tři (tj. ÓM, vjáhrti svaté slabiky bhúr, bhúvah, svah a Gájatrí), bude do měsíce osvobozen velikého provinění, jako had od své kůže.
Tři velká nezměnitelná slova, jimž předchází třípísmenná slabika a následuje Gájatrí, která sestává ze tří veršů, musí být považována za ústa čili hlavní část véd.
Kdokoli bude každodenně po tři roky opakovat bez zanedbání tento svatý text, přiblíží se božské podstatě, bude se svobodně pohybovat jako vzduch a přijme éterický tvar.
Třípísmenná slabika je symbolický obraz - emblém Nejvyššího. Zadržení dechu s myslí upřenou na Boha je nejvyšší bohoslužba, nic není vznešenějšího nad Gájatrí, prohlášení pravdy je výbornější než mlčení.
Všechny obřady ustanovené védami, obětování ohni a posvátné oběti pominou, ale za nepomíjitelnou je prohlášena slabika ÓM, nazývaná proto akšára brahma - nesmrtelné brahma. Všechna slova mají být opakována pomalu, bez komolení a s akšára šuddhi, tj. jasnou výslovností - nesmíme pospíchat při provádění džapy - můžeme dělat tolik purasčaran (tj. určit počet džap podle jistých pravidel), kolik chcete - ale dělejte je zvolna a vytrvale.
Čtyři domácí svátosti, které provázejí zmíněné oběti, nevyrovnávají se, i když jsou všechny spojeny, šestnáctině oběti vykonané opakováním Gájatrí.
Samotným opakováním Gájatrí dosáhne brahmán svatosti, ať provádí nebo neprovádí jiné náboženské úkony.

ČHANDÓGJA UPANIŠADA
Vpravdě všechno stvořené je Gájatrí. Řeč je Gájatrí, slovem se všechno stvořené zachovává. Gájatrí je vskutku složena ze čtyř stop a má šest charakteristik. Stvořené představuje slávu Gájatrí. Brahma, totiž bytost naznačaná v Gájatrí, je vpravdě prostor obklopující člověka - tento prostor je tentýž jako v člověku (Kap. III, odd. XII).
V pravdě člověk je jadžňa, tj. oběť. Prvních 24 let jeho života tvoří ranní obřad, protože Gájatrí obsahuje 24 písmen a je to Gájatrí, skrze níž se ranní obřad vykonává (Kap. III, odd.XVI).

GÁJATRÍ PURASČARANA
Brahma Gájatrí mantra má 24 akšár, tj. písmen. Tudíž jednu Gájatrí purasčaranu tvoří 2 400 000-krát opakování čili džapa Gájatrí mantry. Pro purasčaranu jsou různá pravidla. Opakujete-li mantru 3000-krát denně, musíte udržet tento denní počet po všechny dny až dokončíte celých 2 400 000. Vyčistěte tak zrdcadlo manasu, tj. mysli od mala - nečistot a připravte půdu pro setí duchovního semene.
Mahárášthrové milují Gájatrí purasčaranu. V Púně a na jiných místech jsou lidé, kteří provedli purasčaranu několikrát. Pandit Šrí Madan Móhan Malávijadži je zasvěcenec Gájatrí purasčarany. Jeho životní úspěch a založení velké indické university v Banárasu lze připsat jeho Gájatrí džapě a blahodárné milosti požehnané Matky Gájatrí. Svámí Vidjaranja, chvalně známý autor velebené Paňčadáši, prováděl Gájatrí purasčaranu. Matka se mu zjevila a udělila mu dar. Svámí Vidjaranja žádal: "Ó, Matko v Dékkanu je veliký hladomor, dej aby pršelo zlato, aby se zmírnila nesmírná bída lidu." - načež tam pršelo zlato. Taková je moc čili šakti Gájatrí mantry.
Pouze jógabhraštové, tj. jógíni, kteří dosáhli vysokého stupně jógy a lidé s čistou myslí mohou dosáhnout daršana čili zjevení Gájatrí, když udělají jenom jednu purasčaranu. Poněvadž mysli veli ké většiny lidí v této kali juze jsou plny všelijakých nečistot je nutno dělat více než jednu purasčaranu, podle stupně znečištění mysli. Čím je mysl nečistější, tím větší počet purasčaran. Pověstný Svámí Madhusúdana Sarasvatí udělal 17 purasčaran Kršna mantry a nedosáhl daršana zjevení Pána Šrí Kršny následkem hříchů, kterých se dopustil zabitím 17-ti brahmánů v minulých životech. Ale dosáhl zjevení Páně, když byl v polovině 18-té purasčarany. Totéž pravidlo platí i pro Gájatrí purasčaranu.

POKYNY PRO GÁJATRÍ DŽAPU.
1. Po dokončení purasčarany proveďte havanu, tj. náboženský obřad, nakrmte bráhmany, sádhuy a chudý lid, abyste usmířili bohyni.
2. Ti, kteří si přejí dělat purasčaranu, mají žíti jen o mléce a ovoci, to dělá sattvickou mysl. Získají tak veliký duchovní užitek.
3. Není žádných omezení jakéhokoli druhu, opakujete-li mantru s niškáma bhávou, tj. snaprosto nezištným myšlenim, abyste dosáhli mókša, tj. osvobození. Omezení čili vidhi, tj. příkazy, pravidla nastupují jedině tehdy, když žádáte o světské zisky, když děláte džapu se sakáma bhávou se smýšlením, v němž je přání vedoucím motivem.
4. Když se purasčarana provádí na břehu Gangy, pod ašvattha stromem, tj. posvátným fíkovníkem čili paňčavrkšou, mantra siddhi se rychle dostaví.
5. Opakujete-li Gájatrí 4 000 krát denně, můžete dokončit purasčaranu za 1 rok 7 měsíců a 25 dní. Děláte-li džapu pomalu, budete potřebovat nejméně deset hodin, abyste dokončili 4 000 denně. Ať je to jakkoli, musíte denně opakovat vždy stejný počet.
6. Musíte zachovávat přísnou brahmačárju, tj pohlavní čistotu, děláte-li purasčaranu. Pak dosáhnete snadněji zjevení Gájatrí.
7. Zachovávání akhanda mauna, tj. nepřerušovaného mlčení během purasčarany je velmi prospěšné. Ti, kdo nedokáží zachovat úplné mlčení, mohou ho zachovávat buď jeden den v měsíci nebo jenom o nedělích.
8. Ti, kdo provádějí purasčaranu, nesmějí vstát z ásany, tj. pozice, dokud nedokončili stanovený počet džap. Také nesmějí měnit pozici.
9. Počítat můžeme s pomocí mály - růžence, prstů nebo hodin. Spočítejte si přesně, kolik džap můžete udělat za hodinu. Předpokládejme, že můžete opakovat Gájatrí 400 krát za hodinu, pak džapa za deset hodin znamená 10-krát 400, tj. 4 000. Počítáte-li pomocí hodin více se koncentrujete.
10. Jsou tři obměny tvaru Gájatrí - pro meditaci ráno, v poledne a večer. Ale mnozí meditují pouze o pětitvářné Gájatrí po celý den.
Óm

převzato z knihy Šrí Svámí Šivánanda: Mantra jóga, souhrnné pojednání o Džapa Šástře.


gayatri mantra
ZPĚT